Quan una persona és detinguda o imputada per un pressumpte delicte, s’inicia per part dels Cossos i Forces de Seguretat (Policia Municipal, Policia Nacional, Mossos d’Esquadra, etc) l’obertura dels denominats antecedents policials.

Des d’aquest moment queda oberta una fitxa policial a on consta el nom, cognoms i DNI de la persona detinguda o imputada, lloc i data de la comissió i el delicte pel qual se li ha obert aquesta fitxa policial, denominat-se antecedents policials. D’aquesta manera, quan qualsevol organisme de la policia torni a identificar, pel motiu que sigui a aquella persona, en el registre informàtic de la policía apareixerà que ha estat detinguda o imputada per un delicte, la data de la detenció, lloc del lloc a on es va produir pressumptament el delicte i el tipus de delicte que se l’imputa.

Hi ha la possibilitat de cancel·lar aquests antecedents policials, si en el decurs de la investigació judicial es dicta una interlocutòria d’arxiu del procediment o bé una sentència absolutòria. Aquest tràmit s’haurà de realizar davant del cos de la policia que ha iniciat els tràmits de la imputació del delicte o ens ha efectuat la detenció. Tramitada la sol·licitud de cancel·lació d’antecedents policials, i un cop acreditada la nostra absolució en la imputació del delicte, rebrem una notificació per la qual se’ns comunica que s’ha procedit a la cancel·lació dels antecedents policials i restaran eliminades les nostres dades a la base de dades de l’organisme policial.

Respecte dels antecedents penals, aquests són cancelables d’ofici, quan ha transcorregut el termini establert al Codi Penal, depenent de la gravetat del delicte comes, i que va en funció de la pena tipificada pel delicte comés. Ara bé, el Ministeri de Justicia, organisme al que hi consten registrats els denominats antecedents penals, no sol fer aquest tràmit d’ofici; de manera que per la cancel·lació dels antecedents penals, és recomanable que el propi interessat sol·liciti la cancal·lació a instància de part.

Els requisits indispensables per poder cancel·lar els antecedents penals són haver abonat la responsabilitat civil derivada de delicte i haver transcorregut el temps establert a l’article 136 i 33 del Codi Penal, sense haver comés un altre delicte.

A efectes del còmput per a la cancel·lació dels antecedents penals, en quant al període sense cometre un altre delicte, s’inicia a partir de la data del compliment de la condemna, per la qual se’ns ha condemnat, i que en cas de suspensió de la condemna penal, s’iniciarà des del dia següent a l’inici de l’executòria penal i fins a la total extinció de la pena de pressó que se’ns hagi impossat. Tantmateix, en cas de que la condemna fos a la realització de treballs en benefici de la comunitat, aquesta s’iniciarà un cop s’hagin realitzat la totalitat dels mateixos.

En cas de que algú de vosaltres estigui interessat en tramitar la cancel·lació dels antecedents policials o penals, no dubteu en posar-vos en contacte amb aquest despatx d’advocats de Girona, per tal de rebre tota la informació relativa a la vostra situació, així com la iniciació dels tràmits de cancel·lació d’antecents policials o penals.

En el nostre despatx d’advocats, fem un seguiment complet dels procediments penals que tramitem, propossant al client la realització d’aquests tràmits, segons el cas concret, i als efectes de que quedin esborrats les dades de les bases de dades de la policia o dels jutjats, en els que els mateixos hagin pogut restar enregistrats.