Si ha patit un accident de trànsit i es considera perjudicat pel mateix, ja sigui per les lesions sofertes o per qualsevol altre tipus de perjudici (danys materials, lucre cessant, …), segurament s’estarà plantejant la necessitat de contractar a un advocat especialista en accidents de trànsit perquè li assessori i li dugui a terme la reclamació de la corresponent indemnització a la que té dret.

Les indemnitzacions pels danys i prejudicis patits en accidents de trànsit es troben regulades mitjançant un sistema legal molt dinàmic en el que contínuament sorgeixen noves normatives així com noves interpretacions jurisprudencials. Això fa que els lletrats que es dediquen a aquesta matèria de l’ordenament jurídic hagin de ser especialistes en el Dret de la Circulació.

En la majoria de les ocasions l’intervenció dels esmentats professionals està coberta en les garanties de la pòlissa del vehicle, essent prestat el mencionat servei pels advocats de la pròpia companyia asseguradora. Al objecte d’evitar un possible conflicte d’interessos amb els esmentats lletrats es fa necessari que la reclamació de les corresponents indemnitzacions sigui portada a terme per advocats independents no adscrits a cap companyia.

En tots els supòsits en que la seva companyia d’assegurances li cobreixi la defensa jurídica, vostè tindrà dret a designar lliurement l’advocat que l’hagi de representar i defensar en qualsevol tipus de procediment. Aquest advocat designat no estarà subjecte en cap cas a les instruccions de la companyia asseguradora.