ACE GIRONA ADVOCATS tramitem procediments de divorcis de mutu acord a preus sota la quota de mercat i molt raonables. Truca’ns sense compromís.

EL PROCEDIMENT A SEGUIR:

El divorci de mutu acord o amistós no exigeix la celebració del judici, essent suficient la presentació del Conveni Regulador i demanda de divorci en el Jutjat i la seva posterior ratificació per ambdós cònjuges. És un procés relativament ràpid, senzill i més econòmic que el procediment contenciós, al permetre que ambdós cònjuges estiguin defensats per un mateix advocat i representats per un mateix procurador.

 

  • El procediment de divorci de mutu acord s’inicia mitjançant la presentació de la demanda de divorci, firmada per ambdós cònjuges conjuntament o només per un d’ells amb el consentiment de l’altre, davant del Jutjat de Primera Instància del lloc de l’últim domicili conjugal (o del lloc de domicili de qualsevol dels cònjuges, en cas que aquests ja visquessin separats).
  • Ambdós cònjuges han d’estar representats per advocat i procurador (podent ser els mateixos pels dos).
  • S’ha d’aportar la demanda juntament amb altres documents exigits per llei.
  • Un cop presentada la demanda, la llei estableix tres dies (habitualment el termini sol allargar-se) per tal que els cònjuges donin la seva conformitat al contingut del Conveni Regulador i ratifiquin així el seu desig de divorciar-se o separar-se de mutu acord.
  • En cas que els cònjuges no ratifiquin el seu desig de divorciar-se o separar-se de mutu acord, el procediment de mutu acord serà arxivat, quedant lliure la via per iniciar el procediment contenciós.
  • En cas d’existir fills menors, es citarà al Ministeri Fiscal per tal que emeti un informe sobre si l’acord adoptat pels cònjuges salvaguarda correctament l’interès dels menors. Si tal informe és favorable (o un cop realitzades les modificacions que en tal informe s’indiquin i ratificades de nou per ambdós cònjuges), el Jutge dictarà la sentència per la que s’aprova el contingut del Conveni Regulador presentat i es decreti la separació matrimonial.
  • En un termini breu (depenent de cada Jutjat) i un cop comprovat que tot és conforme a dret, el Jutge dictarà sentència.
  • La sentència de separació matrimonial o divorci de mutu acord s’inscriu en el Registre Civil. Si alguna de les parts ho sol·licita, la sentència podrà inscriure’s també en el Registre de la Propietat o Mercantil.
  • En cas que el Jutge consideri que el Conveni Regulador és perjudicial pels fills si hi fossin o extraordinàriament nociu per un dels cònjuges, concedirà un termini de deu dies per tal que es proposi un nou Conveni Regulador.
  • Els acords reflectits en la sentència podran ser modificats judicialment quan s’alterin substancialment les circumstàncies.