ADVOCATS A GIRONA ESPECIALISTES EN CAIGUDES A LA VIA PÚBLICA PER MAL ESTAT O FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

La responsabilitat patrimonial de l’Administració sorgeix sense que existeixi contracte entre l’administrat i l’administració, exigint-se només un resultat danyós, amb independència, com succeeix en el dret privat, que hi hagi culpa o negligència. És a dir, aquesta responsabilitat és objectiva, independent de la culpa o dol de les autoritats, funcionaris i agents de l’executiu, que exigeix la realitat efectiva d’un dany o perjudici que sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics en una relació directa de causa i efecte, però que apareix fundada en el concepte tècnic de “lesió” entesa com a dany o perjudici antijurídic que qui el pateix no té el deure jurídic de suportar.

La responsabilitat patrimonial de l’Administració es regula a l’article 139 a 146 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Els requisits exigibles per a que existeixi responsabilitat patrimonial de L’Administració són:

  1.  Que el dany sigui efectiu, individualitzat i econòmicament avaluable.
  2. Que sigui conseqüència del funcionament, normal o anormal dels serveis públics en una relació directa, exclusiva i immediata de causa i efecte, qualsevol que sigui el seu origen.
  3.  Que no s’hagi produït per força major o no hagi caducat el dret a reclamar pel transcurs del temps que la Llei 30/92 estableix.

Per accedir a una reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració Pública ha d’existir una relació directa, immediata y exclusiva de causa i efecte entre l’acte de l’Administració i el dany que aquest acte ha produït, sent necessari que existeixi un acte o una omissió de l’Administració Pública i un dany derivat d’elles efectiu, real, avaluable econòmicament i individualitzat, el que suposa l’existència (activa o passiva) d’una actuació administrativa, amb resultat danyós y relació de causa a efecte entre aquella y aquesta; incumbint la proba a qui la reclami, a la vegada que és imputable a l’Administració la carga referent a l’existència de força major, quan s’al·legui com a causa de exoneració.

Las caigudes a la via pública son l’exemple paradigmàtic quan és el poder executiu qui causa el dany. Voreres en mal estat, per rajoles mal col·locades o per defectes en aquestes, obres sense senyalitzar, i un llarg etcètera, poden ocasionar que els transeünts caiguin i es produeixin unes lesions i uns danys patrimonials que no tenen el deure de suportar, i que produeixen responsabilitat patrimonial de l’Administració, sorgint així el dret del perjudicat a reclamar davant l’Administració.

La indemnització a percebre per una caiguda a la via pública es reclama directament a l’Administració causant mitjançant una reclamació patrimonial, es a dir, davant l’Ajuntament causant del dany, tenint un any per a reclamar a partir del moment en què les lesions hagin curacurat o s’hagi arribat a la estabilització lesional. En el cas que aquesta administració no es faci càrrec de la indemnització sol·licitada, s’acudirà a la via contenciosa-administrativa o, cas d’existir una companyia asseguradora, a la via civil mitjançant l’acció directa prevista a la Llei de contractes d’Assegurances.

A ACE Girona Advocats posem tot el nostre coneixement, esforç i àmplia experiència per a fer possible que l’Administració respongui per tots els perjudicis que causi a l’administrat com a conseqüència de la seva responsabilitat. Comptem amb el millor grup d’especialistes de cada àmbit: metges especialistes, valoració del dany corporal i biomecànica, assistents socials, enginyers industrials reconstructors d’accidents, arquitectes tècnics i superiors, pèrits especialitzats en danys materials i incendis, economistes, actuaris, psicòlegs… que treballen colze a colze amb el nostre despatx per poder atendre, amb el màxim grau d’èxit, la gravetat de la situació patida per aquest tipus de lesionats, i queda garantit cada àmbit de la ciència que sigui necessari per investigar i acreditar tots els perjudicis ocasionats a aquestes persones.