SOL·LICITUD DE MEDIACIÓ - SERVEI DE DINAMITZACIÓ I MEDIACIÓ BARRI VELL

  Data

  --------------

  Dades personals dels sol·licitants

  Cognom i nom

  Domicili (carrer, número, pis, porta)

  -------

  Vincles amb el Barri Vell

  Vincles amb l'AVVBV

  Número Associat

  No associat

  -------

  Dades de la mediació

  Dades de la persona amb qui es proposa mediació:

  Cognom i nom

  Telèfon de contacte

  E-mail

  Tipologia del conflicte

  -------

  Explica breument el motiu de la demanda de la Mediació:

  Missatge