Loading...
DESNONAMENTS2020-12-03T07:04:33+00:00

ADVOCATS DESNONAMENTS – GIRONA

Com a experts en lloguers i desnonaments els nostres serveis es concreten en: Impagament de LloguerFinalització de Contracte y Ocupació Inconsentida (Ocupes), dels que podeu trobar més informació dins del servei que sigui del vostre interès.

Si l’arrendatari no paga els lloguers, o altres imports als que ve obligat tals com la fiança, subministraments, impostos, etc. se’l pot fer fora de l’immoble, perquè està incomplint amb les seves obligacions.

Així podrá recuperar l’habitatge o immoble i recuperar els diners en un sol procediment.

Aquest tipus de procediment es tramita judicialment com el que es ve coneixent com desnonament express, i és relativament ràpid.

El llogater només pot discutir el pagament dels imports reclamats, i si no pot justificar-ne el pagament, se’l fa fora i el propietari recupera la possessió.

Amb aquest procediment es posa fi al contracte de lloguer, i el Jutjat obliga a l’arrendatari que no paga a desallotjar la finca, i també el condemna a satisfer les quantitats degudes.

Quan el contracte de lloguer s’ha acabat, l’arrendatari o llogater ha d’abandonar la finca.

Si no ho fa voluntàriament, se l’ha de fer fora amb l’ajuda del Jutjat, i el procediment a seguir és igual que en els altres supòsits, si bé la tramitació pot resultar més lenta.

Així mateix, s’ha de tenir la certesa de que la notificació de la finalització del contracte s’ha fet complint amb les previsions del contracte.

Els contractes preveuen la necessitat d’avisar amb antelació que el contracte de lloguer s’acabarà. El preavís sol ser de un o dos mesos, però cal revisar el contracte i fer el preavís conforme a les normes que es preveuen. El compliment del contracte és necessari per recuperar l’habitatge i que el procediment de desnonament tingui un resultat satisfactori.

Jurídicament s’anomena ocupació en precari a qui ocupa una finca sense títol. És a dir sense contracte (verbal o escrit) del propietari o titular.

El procediment per recuperar l’habitatge, al igual que en el cas d’impagament de lloguers o altres imports, és relativament ràpid, i es pot tramitar amb el que es coneix com desnonament express.

Està previst pel cas d’ocupes que habitin o utilitzin una finca sense el consentiment dels titulars. També per aquells casos en què, tot i haver-hi consentiment del titular, pel motiu que sigui, aquest desitja que els ocupants abandonin la finca.

Tinc un pis, un aparcament o un local llogat i no em paguen, que puc fer?2020-12-02T18:45:19+00:00
Tant si teniu un pis, un aparcament o un local llogat, es pot iniciar un procediment judicial per

recuperar-ne la possessió.

Puc reclamar les rentes impagades?2020-12-02T18:43:36+00:00
Sí, en el mateix procediment es poden reclamar les rentes impagades. I també es podran reclamar

les factures dels subministraments.

Quins passos té el procediment judicial?2020-12-02T18:43:09+00:00

Si no es paga el lloguer, mitjançant el procediment anomenat desnonament express, s’interposa la demanda. I és el llogater qui ha d’acreditar que ha pagat els mesos o despeses que se li reclamen.
Tot seguit el Jutjat fixa un dia i una hora per tal de recuperar l’immoble. Aquell dia, si cal, es pot recórrer a la policia per tal de recuperar l’habitatge.

Cal fer algun tipus de judici o compareixença davant del Jutjat?2020-12-02T18:42:42+00:00
Només si l’arrendatari contesta la demanda.
En quin termini puc recuperar l’immoble?2020-12-02T18:42:14+00:00
La recuperació és relativament ràpida, i tot i que dependrà del Jutjat que correspongui, normalment el termini és d’uns 3 mesos. És el que s’anomena desnonament express.
Tinc un pis amb ocupes o persones que no tenen cap contracte i vull recuperar-lo, què puc fer?2020-12-02T18:41:48+00:00
La temptació de molts propietaris és canviar el bombí quan els ocupants no hi són, tallar els subministraments, etc.

Totes aquestes conductes poden ser castigades amb multes o sancions penals.
El procediment correcte a seguir és la interposició d’una demanda judicial.

Puc reclamar algun import per danys i perjudicis?2020-12-02T18:41:22+00:00

Si el pis està ocupat per persones sense contracte es podrà reclamar el valor dels danys que es puguin causar, si es poden acreditar.

En què consisteix la demanda?2020-12-02T18:40:44+00:00
Es tramita com un desnonament express, i s’ha de comunicar al Jutjat que la finca es troba ocupada per persones que no tenen permís per fer-ho. Tot seguit el Jutjat les requereix per tal que justifiquin si disposen d’algun contracte.

Són els ocupants qui han d’acreditar el contracte, pel que, si no en tenen, directament el Jutjat fixa un dia i hora per fer fora els ocupants de la finca.

Cal fer judici?2020-12-02T18:40:10+00:00
Al igual que en supòsits d’impagament de rentes de lloguer, només cal fer un judici si l’ocupant contesta la demanda.
Puc recuperar l’immoble ràpidament?2020-12-02T18:39:35+00:00
El procediment a seguir és el desnonament express, pel que la recuperació de l’immoble és possible en un termini aproximat de 3 mesos.
El contracte de lloguer s’ha acabat i l’arrendatari segueix ocupant la finca, què puc fer?2020-12-02T18:39:10+00:00
Cal instar una demanda judicial per declarar l’efectiva finalització del contracte.
Tinc dret a cobrar els lloguers encara que el contracte hagi acabat?2020-12-02T18:38:39+00:00
Efectivament, si el contracte ha acabat però el llogater segeuix ocupant l’immoble, es pot demanar que es pagui l’import corresponent al lloguer.

Així mateix, i segons el contracte, es pot demanar un import afegit en concepte de danys i perjudicis.

Cal fer algun acte judicial o anar al Jutjat?2020-12-02T18:37:56+00:00
En aquests casos sempre cal fer judici.
En quin termini puc tornar a disposar de la finca?2020-12-02T18:37:13+00:00
L’immoble es recupera al finalitzar el procediment judicial, i aquest procediment és lleugerament més lent que el previst pels altres supòsits.

Tot i que sempre dependrà del Jutjat competent, el termini aproximat és de 4-5 mesos.

Quins tràmits se segueixen al Jutjat?2020-12-02T18:38:09+00:00
Si el contracte ha finalitzat i l’arrendatari segueix ocupant l’habitatge, s’ha d’interposar, una demanda.

Caldrà citar a l’arrendatari i el Jutjat escollirà dia i hora per fer un judici, on es discutirà, sobretot, si s’ha de considerar el contracte acabat o pot haver-se prorrogat.
Un cop es dicti sentència ferma, el jutjat escollirà dia i hora per recuperar l’immoble.

CONTACTA’NS
Go to Top