ACE GIRONA ADVOCATS us resumeix com afecten les Hipoteques amb clàusules amb IRPH:

En consonància amb altres sentències que fan referència a l’EURIBOR i a les clàusules abusives contingudes a algunes escriptures de constitució de préstec hipotecari, el Jutjat Mercantil 7 de Barcelona ha dictat dues sentències on declara nul l’índex IRPH de les hipoteques, índex que actualment està fixat en un 3’9 %.
Si bé la majoria d’hipoteques prenen com a valor l’EURIBOR més un diferencial fixat per l’entitat bancària, d’altres van adoptar en el seu dia l’índex IRPH, el qual venia donat per les pròpies entitats bancàries. I és aquí on radica el motiu de nul·litat. El Jutjador enten que tot i tractar-se d’un índex oficial publicat pel Banc d’Espanya, són les pròpies entitats qui determinen el seu valor i per tant, és fàcilment manipulable per una sola de les entitats contractants, en aquest cas, per l’entitat bancària, deixant així totalment desprotegida a l’altra part, en aquest cas, al consumidor.
Això és contrari a l’article 1256 del Codi Civil, que disposa que la validesa i el compliment dels contractes no es pot deixar a l’arbitri d’una sola de les parts contactants. Així mateix, s’exposa que es tracta d’una clàusula general del contracte que ha estat redactada per l’entitat bancària i que en cap moment ha estat negociada pel consumidor, i finalment, que per molt que el contracte es firmés davant notari, això no implica que el consumidor fos degudament informat del contingut de la clàusula i dels efectes econòmics que tindria sobre ell la seva aplicació. Per tot l’anterior es decideix declarar la nul·litat de la clàusula i de l’índex IRPH en aquest cas concret.